لیست قیمت عکاسی فرش

عکاسی زمینه سفید فرش

عکاسی نمای روبروی فرش به صورت محصول زمینه سفید از روی دار نمایشگاه

عکاسی نمای روبروی فرش به صورت محصول زمینه سفید در استودیو

عکاسی استودیویی فرش

عکاسی چندنما

قیمت این نوع کار به دلیل تعداد بالای تصاویر و الزام انجام کار در استودیو یا استفاده از تجهیزات استودیویی، به صورت توافقی با کارفرما خواهد بود که حداقل قیمت با 3فریم عکس«شامل نمای روبرو، گل وسط فرش، ریشه یا زیگزاگ» به ازای هرتخته با3فریم عکس 600.000 تومان خواهد بود. «درصورت تعداد بالای فرش‌ها قیمت به صورت توافقی با تخفیف جزئی اعمال می‌شود.»

ادیت عکس فرش

ادیت زمینه سفید عکس فرش درصورت تائید بودن تصاویر توسط کارگزار، به صورت دسته جمعی حداقل 10 تصویر پذیرفته می‌شود.
قیمت ادیت به ازای هر عکس : 15.000 تومان

عکاسی فرش وینتیج
عکاسی فرش به صورت تزئینی به صورت توافقی و وابسته به حجم کار و وسایل مورد نیاز خواهد بود که حداقل قیمت آن از 450.000تومان شروع می‌شود