لیست قیمت عکاسی فرش

عکاسی زمینه سفید فرش

عکاسی نمای روبروی فرش به صورت محصول زمینه سفید از روی دار نمایشگاه

عکاسی نمای روبروی فرش به صورت محصول زمینه سفید در استودیو

عکاسی استودیویی فرش

عکاسی چندنما

عکاسی زمینه سفید فرش مدرن

قیمت این نوع کار به دلیل تعداد بالای تصاویر و الزام انجام کار در استودیو،  به صورت توافقی با کارفرما خواهد بود که حداقل قیمت با 3فریم عکس(شامل نمای روبرو، گل وسط فرش، ریشه یا زیگزاگ) به ازای هرتخته 230.000تومان خواهد بود.

ادیت عکس فرش

ادیت عکس فرش درصورت تائید بودن تصاویر توسط کارگزار، به صورت دسته جمعی حداقل 10 تصویر پذیرفته می‌شود.
قیمت ادیت به ازای هر عکس : 15.000 تومان

عکاسی فرش وینتیج
عکاسی فرش به صورت تزئینی به صورت توافقی و وابسته به حجم کار و وسایل مورد نیاز خواهد بود که حداقل قیمت آن از 380.000تومان شروع می‌شود